F 2 L  ( First Two Layers ) 第二頁

圖檔多,載入時間會有點久,請稍候...

 

一般型

U R U R' -

U'2 - a

U F' U2 F -

U' - b

U F' U' F -

U' - a

U' R U R' -

U - b

U F' U2 F -

U' - a

U' R U2 R' -

U - b

U' R U R' -

U - a

U' R U' R' -

U - b

R U' R' U2 - b F' U F U2 - a U' R U' R' -

U - a

U F' U F -

U' - b

U F' U' F -

U2 F' U F

U' R U R' -

U2 R U' R'

U F' U2 F -

U2 F' U F 

U' R U2 R' -

U2 R U' R' 

繼續前往 F 2 L第三頁

 

檢視魔術方塊網站地圖

您現在所在的位置 三階高手轉法教學F2L第2頁